Orthomoleculaire geneeskunde wordt door
  een aantal zorgverzekeraars,
geheel of gedeeltelijk, vergoedt vanuit de aanvullende
verzekering en gaat niet ten koste van je eigen risico.

WETTELIJKE REGELGEVING

Als therapeut en cliënt hebben we bij wet een overeenkomst nodig om een behandeling aan te gaan. Een overeenkomst komt tot stand door opdracht en aanvaarding. Wanneer je bij praktijk Voel je beter voor een behandeling komt, dan is er sprake van een behandelovereenkomst en ga je akkoord met de algemene voorwaarden en de privacyverklaring.

Als behandelend therapeut ben ik gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten zijn onder andere vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de wet Kwaliteit, klachten, geschillen zorg (Wkkgz). Daarnaast volgt de behandelend therapeut de regels omtrent meldcode geweld en kindermishandeling en de regels omtrent datalekken.

privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg.
Je dossier bevat, naast algemene persoonsgegevens, aantekeningen over je hulpvraag, gezondheid en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ik doe er alles aan om je privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met de door jou verstrekte gegevens.

Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe Privacy wet in de gehele EU. Hieronder kun je mijn privacyverklaring downloaden.


BEHANDELOVEREENKOMST/ALGEMENE VOORWAARDEN

Praktijk Voel je beter is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59063130. De algemene voorwaarden zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Hiieronder kun je de Algemene Voorwaarden van Voel je beter downloaden.

akkoordverklaringen

Voor mijn praktijkadministratie (inplannen van afspraken, cliëntendossiers, facturatie) maak ik gebruik van een softwareprogramma. Dit programma staat in een beschermde webomgeving en is beveiligd met een wachtwoord en een autorisatiecode. Dit softwareprogramma draagt zorg voor een correcte beveiliging en opslag van de gegevens.

Bij het maken van een afspraak voor de intake zal ik je via dit softwareprogramma uitnodigen je persoonsgegevens in te vullen, een vragenlijst in te vullen en je akkoord te verklaren met de privacyverklaring en behandelovereenkomst/algemene voorwaarden van Voel je beter.

waarneming

Bij kortdurende ziekte vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en zal ik in overleg met jou verplaatsen naar een andere datum.

Bij langdurige ziekte of mijn overlijden zullen de cliëntendossiers van praktijk Voel je beter overgenomen worden door een waarnemer waarmee ik een waarnemingsovereenkomst heb afgesloten. Bij mijn overlijden zal de waarnemer de dossiers in beheer nemen. De dossiers dienen 20 jaar bewaard te blijven conform wetgeving.

Bij langdurige ziekte zal ik (en als dat niet mogelijk is, de waarnemer) contact met je opnemen om je te informeren en met je te bespreken wat de wensen en mogelijkheden zijn voor eventuele voortzetting van je behandeltraject door de waarnemer.

klachtenregelement

PraktijkVoel je beter is aangesloten bij beroepsvereniging MBOG. De MBOG is voor haar leden aangesloten bij de De Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).  

De Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg ( SCAG )zorgt voor de behandeling van klachten volgens de landelijke klachtregeling voor beroepsbeoefenaren Alternatieve / Complementaire behandelwijzen. Meer informatie is te lezen in deze folder.